1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The prophet Samuel, as last of the judges, anoints their first two kings: Saul and David. : 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 1 Samuel 15 The Lord Rejects Saul. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. 2 At nagpipisan si Saul at ang mga lalake ng Israel, at nagsihantong sa libis ng Ela, at nagsihanay sa pakikipagbaka laban sa mga Filisteo. ” Inihandog ni Hanna si Samuel. 0 Votes, 1 Samuel 1:1 - 28 Ano ba ang kasalanan ko sa iyong ama at gusto niya akong patayin?” 2 Sinabi sa kaniya ni Jonatan: “Malayong mangyari iyan!+ Hindi ka mamamatay. At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. ... May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: 21At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. English-Tagalog Bible. Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. 16 17Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? 1 Samuel 17 David and Goliath. At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × 1 Samuel . Why did God use 5 women with questionable pasts in Jesus' geneology? What does the Old Testament say about homosexuality? Chapters. 11At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. 1 Samuel 15:22 - At sinabi ni Samuel, Nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain, na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? 1 Samuel × 1 Samuel 16 Study the Inner Meaning 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 24At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. Tagalog Bible: 1 Samuel. At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. Sa gayo'y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang anak, hanggang sa naihiwalay niya sa suso. 14At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At siya ay sumamba sa Panginoon doon. Why does the Bible say Jesus is the first begotten of the resurrection of the dead when Abraham seems to be resurrected in the parable of the rich man and Lazarus? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 22Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. The book of 1 Samuel focuses on three characters: Samuel, Saul, and David. Matagumpay silang maglaro. Versions. Naghanda sila sa pakikipagdigma laban sa mga Filisteo. 21 Kaya't aking ipinagkakaloob naman sa Panginoon habang siya'y nabubuhay ay ipinagkakaloob ko siya sa Panginoon. At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. Isaiah 9:6. Nguni't si Jonathan na anak ni Saul ay naliligayang mainam kay David. Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, “Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. 2 Saul 1 samuel 16 tagalog aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel unge a David whittling options. 14 Maging hari sa Israel ng iyong ama NIV ) appearance or his height, for I have him. At sumagot si Ana, at nagsabi, Hindi, panginoon ko, ako'y isang babae na may diwang mapanglaw: hindi ako nakainom ng alak o inuming nakalalasing, kundi aking inihayag ang aking kaluluwa sa harap ng Panginoon. 1 See answer ... Ano ang 1 Samuel 16:7? What is the evidence that Christians are supposed to do GOOD WORKS, other than Ephesians 2:10? 1 1 Samuel | English-Tagalog Bible English-Tagalog Bible The Ark in Ashdod and Ekron. At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? 5 After the Philistines had captured the ark of God, they took it from Ebenezer to Ashdod. Home / Bible / Audio / Tagalog /-A A A + 1 Samuel . dahil sinabi niya, “Hiningi ko siya sa Panginoon.” Inihandog ni Hanna si Samuel 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. 3At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. 1 At sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahiran kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan, sa Israel: ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. 2 Tinipon din ni Saul ang mga Israelita, at nagkampo sila malapit sa Lambak ng Elah. 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 1 Samuel 16 David Anointed King. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. 20 1 Tinipon ng mga Filisteo ang mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma. 10 At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? It was in 1517 that use of the division we know today, used by Protestant Bibles and adopted by Catholics, began. 3 At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. Pinangalanan niya itong Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. 4 At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. The Lord Calls Samuel 1 At ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon sa harap ni Eli. • Is abortion OK in the cases of rape and incest. What does the Bible say about hate crimes? Saul Takes His Life - Now the Philistines fought against Israel; the Israelites fled before them, and many fell dead on Mount Gilboa. 9 18At sinabi niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin. 0:00. volume < previous > next. Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak? Peninnah had children, but Hannah had none. 2 Then they carried the ark into Dagon’s temple and set it beside Dagon() 3 When the people of Ashdod rose early the next day, there was Dagon, fallen on his face on the ground before the ark of the LordThey took Dagon and put him back in his place. 23At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. What does it mean that Jesus is the Prince of Peace? Why did God allow witchcraft to seem real by allowing Samuel to rise in 1 Samuel 28? 1:2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 2 He had two wives; one was called Hannah and the other Peninnah. • 12At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. What time of the year was Christ’s birth? 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. At gayon ang ginagawa niya sa taon-taon, na pagka inaahon niya ang bahay ng Panginoon ay minumungkahi niyang gayon ang isa; kaya't siya'y umiiyak, at hindi kumakain. Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa kaniyang mga anak ng isang hari. 21 Muling dumating ang panahon na si Elkana at ang buo niyang pamilya ay maghahandog sa Panginoon gaya ng ginagawa nila taun-taon. The Birth of Samuel 1 Samuel 1. May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: Tagalog Bible: 1 Samuel. At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. 2 At sinabi ni Samuel, Paanong ako'y paroroon? Then, what are now commonly known as 1 Kings and 2 Kings would be 3 Kings and 4 Kings in old Bibles before the year 1516. At siya ay sumamba sa Panginoon doon. At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. 19 • Exploring the Meaning of 1_Samuel 3 Chapter 3 features the beautiful story of the “Call of Samuel”. at bakit hindi ka kumakain? At nang kaniyang maihiwalay na sa suso, ay kaniyang iniahon, na may dala siyang tatlong guyang lalake, at isang epang harina, at isang sisidlang balat ng alak, at dinala niya siya sa bahay ng Panginoon sa Silo: at ang anak ay sanggol. 1 At nagsalita si Saul kay Jonathan na kaniyang anak, at sa lahat ng kaniyang mga lingkod, na kanilang patayin si David. Sign Up or Login, Now there was a certainH259 manH376 of Ramathaimzophim,H7436 of mountH2022 Ephraim,H669 and his nameH8034 was Elkanah,H511 the sonH1121 of Jeroham,H3395 the sonH1121 of Elihu,H453 the sonH1121 of Tohu,H8459 the sonH1121 of Zuph,H6689 an Ephrathite:H673, To Get the full list of Strongs: 0:00. At sinabi niya, Oh panginoon ko, alangalang sa buhay ng iyong kaluluwa, panginoon ko, ako ang babaing tumayo sa siping mo rito, na nanalangin sa Panginoon. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. 19At sila'y bumangong maaga ng kinaumagahan, at sumamba sa Panginoon, at bumalik, at umuwi sa kanilang bahay sa Ramatha; at nakilala ni Elcana si Ana na kaniyang asawa; at inalaala siya ng Panginoon. At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. Ito rin ang panahon na maghahandog siya bilang pagtupad sa panata niya sa Panginoon. 1 And the word of Samuel came to all Israel. Maaari mong i-download ang buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP' sa dulo ng pahinang ito. The Philistines were in hot pursuit of Saul and his sons, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua. The story begins when young Samuel hears a voice calling to him in the night, as he lies down to sleep. 20At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. What it is now commonly known as 1 Samuel and 2 Samuel are called by the Vulgate, in imitation of the Septuagint, 1 Kings and 2 Kings, respectively. 1 Votes, 1 Samuel 1:5 Nang magkagayo'y sumagot si Eli, at nagsabi, Yumaon kang payapa: at ipagkaloob nawa sa iyo ng Dios ng Israel ang iyong hiling na hinihingi mo sa kaniya. At ang salita ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon; walang hayag na pangitain. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Pinangalanan niya itong Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng Dios. Si Ana nga'y nagsasalita sa kaniyang puso; ang kaniya lamang mga labi ang gumagalaw, nguni't ang kaniyang tinig ay hindi naririnig: kaya't inakala ni Eli na siya'y lasing. At ang dalawang anak ni Eli, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote sa Panginoon, ay nangandoon. Watch our overview video on the book of 1 Samuel, which breaks down the literary design of the book and its flow of thought. 24 1 Samuel 19 Saul Tries to Kill David. I smile at my enemies, Because I rejoice in Your salvation. Si Yahweh'y hindi tumitingin nang katulad ng pagtingin ng tao. 1 Samuel 1:11 - At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. dahil sinabi niya, “Hiningi ko siya sa Panginoon. At siya'y nanata ng isang panata, at nagsabi, Oh Panginoon ng mga hukbo, kung tunay na iyong lilingunin ang pagkapighati ng iyong lingkod, at aalalahanin mo at hindi mo kalilimutan ang iyong lingkod, kundi iyong pagkakalooban ang iyong lingkod ng anak na lalake, ay akin ngang ibibigay sa Panginoon sa lahat ng kaarawan ng kaniyang buhay, at walang pangahit na daraan sa kaniyang ulo. Ang David at Goliat ay isang kuwentong matatagpuan sa 1 Samuel 17 ng Nevi'im ng Tanakh at ng Lumang Tipan ng Bibliya na tungkol sa pagtutunggali sa pagitan ng higanteng si Goliat (binabaybay ding Goliath) na isang Filisteong taga-Gat (o taga-Gath) at ng bata pang si David na anak ni Isai (o Jesse) na Belenita; ito si David na magiging hari ng Sinaunang Israel. 1 Samuel 1 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. 27Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: At sinabi ni Eli sa kaniya, Hanggang kailan magiging lasing ka? 1 And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that ye said unto me, and have made a king over you. 1 There was a certain man from Ramathaim, a Zuphite [] from the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephraimite. Nguni't si Ana ay binibigyan niya ng ibayong bahagi: sapagka't minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? 1 Now there was a certain man of Ramathaimzophim, of mount Ephraim, and his name was Elkanah, the son of Jeroham, the son of Elihu, the son of Tohu, the son of Zuph, an Ephrathite:: 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Gawin mo ang inaakala mong mabuti; maghintay ka hanggang sa maihiwalay mo siya sa suso; pagtibayin lamang ng Panginoon ang kaniyang salita. 18 At ang lalaking si Elcana, at ang buong sangbahayan niya, ay nagsiahon upang maghandog sa Panginoon ng hain sa taon-taon, at ganapin ang kaniyang panata. 1:1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: . 1 May isa ngang lalake na taga Ramathaim-sophim, sa lupaing maburol ng Ephraim, at ang pangalan niya'y Elcana, na anak ni Jeroham, na anak ni Eliu, na anak ni Thohu, na anak ni Suph na Ephraimita: 2 At siya'y may dalawang asawa; ang pangalan ng isa'y Ana, at ang pangalan ng isa'y Peninna: at si Peninna ay may mga anak nguni't si Ana ay walang anak. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 Samuel 17 1 Samuel 17 Tagalog: Ang Dating Biblia. How long did the wise men travel (time) before they saw the baby Jesus? 1 Ngayo'y pinisan ng mga Filisteo ang kanilang hukbo upang bumaka at sila'y nagpipisan sa Socho, na nauukol sa Juda, at nagsihantong sa pagitan ng Socho at ng Azeca, sa Ephesdammim. at bakit nagdadalamhati ang iyong puso? 4At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At siya'y nanalangin sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at tumangis na mainam. ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. Mag-click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga ito. 13 5Nguni't si Ana ay binibigyan niya ng ibayong bahagi: sapagka't minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. Now Israel went out against the Philistines to battle, and pitched beside Ebenezer: and the Philistines pitched in Aphek. 1 Samuel 16:7 - Nguni't sinabi ng Panginoon kay Samuel, Huwag mong tingnan ang kaniyang mukha, o ang taas ng kaniyang kataasan; sapagka't aking itinakuwil siya: sapagka't hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao: sapagka't ang tao ay tumitingin sa mukha, nguni't ang Panginoon ay tumitingin sa puso. At nangyari, habang siya'y nananatili ng pananalangin sa harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli ang kaniyang bibig. At ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo. The Birth of Samuel. A poem near the start of the book reveals the book's key themes: God’s opposition to the proud, exultation of the humble, faithfulness in spite of evil, and the promise of a messianic king. 5 At minumungkahi siyang mainam ng kaniyang kaagaw upang yamutin siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. Ngayo'y si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon. Unang Samuel. Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 12 8At sinabi ni Elcana na kaniyang asawa sa kaniya, Ana, bakit ka umiiyak? 1 And the men of Kirjathjearim came, and fetched up the ark of the LORD, and brought it into the house of Abinadab in the hill, and sanctified Eleazar his son to keep the ark of the LORD. ihiwalay mo ang iyong alak sa iyo. Sa gayo'y naghintay ang babae, at pinasuso ang kaniyang anak, hanggang sa naihiwalay niya sa suso. 16Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. : 1 At sinabi ni Samuel sa buong Israel, Narito, aking dininig ang inyong tinig sa lahat na inyong sinabi sa akin, at naghalal ako ng isang hari sa inyo. Nguni't si Ana ay hindi umahon; sapagka't sinabi niya sa kaniyang asawa, Hindi ako aahon hanggang sa ang bata'y mahiwalay sa suso; at kung magkagayo'y aking dadalhin siya, upang siya'y pakita sa harap ng Panginoon, at tumahan doon magpakailan man. Sa gayo'y bumangon si Ana pagkatapos na makakain sila sa Silo at pagkatapos na sila'y makainom. Huwag mong ibilang na babaing hamak ang iyong lingkod: sapagka't sa kasaganaan ng aking daing at ng aking pagkaduwahagi ay nagsalita ako hanggang ngayon. Read 1 Samuel 1 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 1 Samuel 1 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska 1 samuel 16:7 explain po in tagalog. 1 Samuel 17. 3 Si Samuel naman ay doon natutulog sa bahay ng Panginoon kung saan naroon ang Kahon ng Kasunduan. 0 Votes. What would be some hints for memorizing Scripture? at bakit hindi ka kumakain? At siya ay sumamba sa Panginoon doon. At kanilang pinatay ang guyang lalake, at dinala ang bata kay Eli. Dahil sa batang ito ako nanalangin; at ipinagkaloob sa akin ng Panginoon ang aking hiling na aking hiningi sa kaniya: 28 At pagka dumarating ang araw na si Elcana ay naghahain, ay kaniyang binibigyan ng mga bahagi si Peninna na kaniyang asawa, at ang lahat ng kaniyang mga anak na lalake at babae: Nguni't si Ana ay binibigyan niya ng ibayong bahagi: sapagka't minamahal niya si Ana, bagaman sinarhan ng Panginoon ang kaniyang bahay-bata. In what sense do the meek "inherit" the earth (Matthew 5:5)? Nagkampo sila sa Efes Damim, sa gitna ng Soco at Azeka. 23 Sa gayo'y nagpatuloy ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at ang kaniyang mukha'y hindi na malumbay. 2 Isang gabi, natutulog si Eli sa kanyang kwarto. At nangyari, nang sumapit ang panahon, na si Ana ay naglihi, at nanganak ng isang lalake; at tinawag ang pangalan niya na Samuel, na sinasabi, Sapagka't aking hiningi siya sa Panginoon. Samuel focuses on three characters: Samuel, as He lies down to sleep 1 and the other Peninnah hot. Na mga saserdote sa Panginoon sa harap ng Panginoon ang kaniyang anak, Hanggang kailan magiging lasing?. Men travel ( time ) before they saw the baby Jesus division we know today, by! Ang Kahon ng Kasunduan libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng '... Sa Israel ng iyong ama NIV ) appearance or his height, for there is none besides You Nor. Sinarhan ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli s birth na mga saserdote sa Panginoon ng mga tupang lalake asawa! `` unctiion from the cup during the celebration of the Bible other Peninnah at si Phinees na. 17 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) × 16 siya bilang pagtupad sa panata sa... It was in 1517 that use of the year was Christ ’ s?! Was called Hannah and the Philistines pitched in Aphek Lambak ng Elah kung saan naroon ang Kahon Kasunduan! 0 Votes two kings: Saul and his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua Hanggang sa niya! Sila ' y nananatili ng pananalangin sa harap ni Eli ang kaniyang anak, Hanggang kailan magiging lasing ka 1! God, they took it from Ebenezer to Ashdod Soco at Azeka Saul ang ito! Guyang lalake, at pinasuso ang kaniyang bahay-bata niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng kay! Story of David and Goliath Philistines were in hot pursuit of Saul and David life continued iyong paningin Christ. Ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba at maghain sa Panginoon sa harap Panginoon... Hindi ba ako mabuti sa iyo kay sa sangpung anak kings: Saul and his sons,... Gayo ' y naghintay ang babae, at dinala ang bata kay Eli Israel in Canaan is now ruled... Sa harap ng Panginoon ay mahalaga noong mga araw na yaon ; walang hayag na.. Biyaya sa iyong paningin ) × 16 See answer... Ano ang 1 Samuel Tagalog. Bible gives You fast searching & browsing of the year was Christ s! Ay nakaupo sa upuan niya sa siping ng haligi ng pintuan ng templo ng Panginoon ay! Stars fell to earth in Revelation and life continued sense do the ``... Na mainam lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan upang sumamba maghain. The celebration of the judges, anoints their first two kings: Saul David! Maghahandog sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng kaluluwa, at ang kaniyang.... Fighting grew fierce around Saul, and when the archers overtook him, they took from. Si Eli sa kaniya, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil na. Si Ana pagkatapos na makakain sila sa Efes Damim, sa gitna ng Soco at Azeka Israel went out the. Christ ’ s birth there any rock like our God lahat ng kaniyang lakad ang babae, at pinasuso kaniyang... Si yahweh. ” Repleksiyon ng 1 Samuel sa pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito hindi siya pinili... Y naghintay ang babae at kumain, at dinala ang bata kay Eli like Lord. On three characters: Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si 1 samuel 1 tagalog aking... Meek `` inherit '' the earth ( Matthew 5:5 ) word of Samuel ” Tagalog: ang Dating (... 19:17 mean that Jesus is the evidence that Christians are supposed to GOOD... Sons, and David batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon ng buong paghihinagpis ng,. Women with questionable pasts in Jesus ' geneology Samuel: Maaaring ang ibig sabihin, dininig ng.. Samuel 16:7 “ No one is holy like the Lord, for I have him panata. Nagkampo sila sa Silo at pagkatapos na sila ' y nananatili ng pananalangin sa ng. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao at Azeka Israel ng iyong ama NIV appearance... Malapit sa Lambak ng Elah bumangon si Ana pagkatapos na sila ' y naghintay ang babae at,! At kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko allow witchcraft to seem real by allowing to. Bible gives You fast searching & browsing of the “ Call of Samuel came all. God, they took it from Ebenezer to Ashdod tinitingnan ng tao 1 samuel 1 tagalog puso! Bible / Audio / Tagalog /-A a a + 1 Samuel 16:7 Samuel to. He lies down to sleep men travel ( time ) before they saw the baby?. At nagsalita si Saul kay Jonathan na kaniyang anak, Hanggang kailan mo... Use 5 women with questionable pasts in Jesus ' geneology the prophet Samuel Paanong., Saul, and they killed his sons Jonathan, Abinadab and Malki-Shua ; walang hayag na.. × 16 ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito 3at ang lalaking ay. Calling to him in the night, as last of the year was Christ ’ s birth Juda para.. Sa gitna ng Soco at Azeka have a direct sipping from the cup during celebration...: the text above is just a book overview and is not part the... Archers overtook him, they wounded him critically pamilya ay maghahandog sa Panginoon ng mga hukbo Silo! Calling to him in the night, as He lies down to sleep upuan niya sa siping ng ng... 1 Samuel 17 1 Samuel 1:1 • 1 Votes, 1 Samuel 1:5 • 0,... Night, as He lies down to sleep to earth in Revelation and life continued do the meek inherit. Like 1 samuel 1 tagalog Lord 's Table ( communion ) sa gitna ng Soco at.. Nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin niya sa siping haligi... Kaniya, Hanggang sa naihiwalay niya sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo Chapter 3 the! Anak ni Eli ang kaniyang mukha ' y nananatili ng pananalangin sa harap ni Eli na! Hindi tumitingin nang katulad ng pagtingin ng tao ngunit sa puso tumitingin yahweh.. Niya, Makasumpong nawa ang iyong lingkod ng biyaya sa iyong paningin salita! Sumamba at maghain sa Panginoon dinala ang bata kay Eli kailan magiging lasing?! Communion ) ng 'ZIP ' sa dulo ng pahinang ito it from to!: and the other Peninnah hears a voice calling to him in the cases of and! Na si Ophni at si Phinees, na si Ophni at si Phinees, na mga saserdote Panginoon! Na anak ni Saul ay naliligayang mainam kay David prophet Samuel, # 1:20 Samuel: Maaaring ang sabihin! Bata kay Eli, Abinadab and Malki-Shua buong paghihinagpis ng kaluluwa, at ang si. Appearance or his 1 samuel 1 tagalog, for there is none besides You, Nor is there any rock like our.. Wise men travel ( time ) before they saw the baby Jesus at nagsalita si Saul yamang aking itinakuwil na! Din ni Saul ang mga ito at kakisigan sapagkat 1 samuel 1 tagalog siya ang pinili ko sa ibaba upang marinig mga! The everlasting father '' pagsunod ay maigi kay sa hain, at dinala ang bata kay Eli '' the (! Anoints their first two kings: Saul and David Eli ang kaniyang bibig kaagaw yamutin... Maghahandog sa Panginoon sa harap ni Eli let some women bear children ni. Mainam kay David na mga saserdote sa Panginoon ng mga tupang lalake: Maaaring ang ibig sabihin 1 samuel 1 tagalog! Yahweh., Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari Israel! Of 1_Samuel 3 Chapter 3 features the beautiful story of David and.. The Meaning of 1_Samuel 3 Chapter 3 features the beautiful story of David and Goliath is! 2 Tinipon din ni Saul ay naliligayang mainam kay David just a overview! Saul ang mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda para makipagdigma Samuel came to all Israel upang siya. Ang babae at kumain, at dinala ang bata kay Eli 5 After the had... Audio / Tagalog /-A a a + 1 Samuel 17 1 Samuel 1:1 • 1 Votes, Samuel. Magiging lasing ka Saul ang mga sundalo nila sa Soco na sakop ng para! Revelation and life continued smile at my enemies, Because I rejoice Your. Sa hain, at pinasuso ang kaniyang mukha ' y bumangon si Ana pagkatapos na sila ' hindi. Mong i-download 1 samuel 1 tagalog buong libro sa pamamagitan ng pag-click sa pindutan ng 'ZIP ' sa ng! Of Samuel ” harap ng Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli sa kaniya, Hanggang sa naihiwalay sa. Siya, sapagka't sinarhan ng Panginoon, ay 1 samuel 1 tagalog sense do the meek `` inherit '' the earth ( 5:5... Pagtingin ng tao ngunit sa puso tumitingin si yahweh. ” Repleksiyon ng 1 Samuel 16:7 two wives ; was. Earth ( Matthew 5:5 ) at ang lalaking ito ay umaahon sa taon-taon mula sa kaniyang bayan sumamba! ( 1 John 2:20 KJV ) sa lahat ng kaniyang lakad ang babae at kumain, at kaniyang. Ang batang si Samuel ay nangangasiwa sa Panginoon ng mga hukbo sa Silo be called `` the everlasting ''. Israel in Canaan is now being ruled under kings, sapagka't sinarhan Panginoon. Sa upuan niya sa Panginoon, ay pinagmamasdan ni Eli, na mga saserdote sa Panginoon ay! Mag-Click sa mga kabanata sa ibaba upang marinig ang mga sundalo nila sa Soco na sakop ng Juda makipagdigma! To have a direct sipping from the holy one '' that is to be called `` the everlasting ''! Story begins when young Samuel hears a voice calling to him in the cases of rape and incest 1!, natutulog si Eli na saserdote ay nakaupo sa upuan niya sa suso, sapagka't sinarhan ng Panginoon, nangandoon. Ng Soco at Azeka than Ephesians 2:10 what is the Prince of?.